02
Jun

Ocupació i fragmentació d'una taula en SQL Server

Posted by on in Bloc
  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 3276
  • 0 Comentari
  • Print

En SQL Server, per saber l'espai ocupat per una taula d'una base de dades:

EXEC sp_spaceused nom_taula

Per altra banda, per conèixer l'estat de fragmentació d'una taula:

SELECT OBJECT_NAME([OBJECT_ID]) as tablename, avg_fragmentation_in_percent, fragment_count, page_count
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID('nom_de_la_base_de_dades'), null, null, null, null)
ORDER BY tablename

Un percentatge de fragmentació comprès entre 5 i 30, significa una fragmentació moderada. Per sobre de 30, es considera una fragmentació elevada.

Davant d'una fragmentació moderada, és suficient reorganitzar els índex: ALTER INDEX REORGANIZE.

En canvi, davant d'una fragmentació elevada, s'aconsella reconstruir-lo: ALTER INDEX REBUILD.

Per a més informació:

0

Comentaris

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Dimecres, 21 Novembre 2018